metapixel

Försäkring ombord

Uppgifter om täckningen:

Försäkringen täcker alla som seglar på följande fartyg som fast besättning eller tillfällig besättning (deltagare), oavsett om de har ett anställningskontrakt, om de går ombord som volontärer eller om de har bokat en resa:

Fartygets namn Atyla
Officiellt nummer 13775
Segelnummer TS ESP 746
MMSI-nummer 224001900
GT/GRT 100
Flagga Spanien

Försäkringsbolaget ska ersätta den försäkrade för rättsliga skyldigheter, kostnader och utgifter som uppkommit med avseende på och endast i samband med det försäkrade fartygets drift och som härrör från händelser som inträffat under försäkringsperioden, enligt följande:

 

AVSNITT 1 - SJUKDOM, SKADA OCH FÖRLUST AV LIV

Skyldighet att betala skadestånd eller ersättning för skada, sjukdom eller dödsfall samt därav följande sjukhus- och sjukvårdskostnader när sådan skyldighet uppstår under tiden ombord på det försäkrade fartyget. Försäkringen ska omfatta den försäkrades ansvar för begravningskostnader, inklusive kostnader för hemsändning av kista eller aska och personliga tillhörigheter för en avliden besättningsmedlem.

 

AVSNITT 2 - HEMTRANSPORT

Skyldighet att betala hemresekostnader som uppstått under tiden för ombordstigning som besättningsmedlem.

 

AVSNITT 3 - VIKARIER OCH ARBETSLÖSHET I BESÄTTNINGEN

Skyldighet att betala kostnader som nödvändigtvis uppstår för att skicka en ersättare eller för att skaffa eller anlita och därefter återföra en ersättare för att ersätta en besättningsmedlem som har dött eller lämnats kvar till följd av sjukdom, skada, desertering eller någon annan orsak, om sådana kostnader inte rimligen kunde undvikas. Lön ska endast kunna återkrävas som en del av nämnda kostnader om den betalas till en ersättare som anställts utomlands i väntan på eller under hemtransport. Täckningen enligt detta underavsnitt är begränsad enbart till en besättningsmedlem som anges i det försäkrade fartygets besättningslista vid tidpunkten för vraket eller den totala förlusten och ingen annan person.

 

AVSNITT 4 - PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER

Skadeståndsansvar för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter som tillhör en besättningsmedlem ombord på det försäkrade fartyget under dess drift. Ingen betalning ska göras för stöld eller snatteri av besättningens personliga tillhörigheter och ingen återbetalning ska ske för kontanter, checkar, ädla eller sällsynta metaller eller stenar, diamanter, konstverk, antikviteter, värdeföremål eller föremål av sällsynt eller dyrbar karaktär.

 

AVSNITT 5 - KOSTNADER FÖR OMLEDNING

Ansvar för att betala kostnader för hamnavgifter, bunkring, försäkringar, förråd, proviant och besättningslöner, men exklusive förlust av vinst, hyra, frakt eller annat som den försäkrade ådragit sig för att avleda det försäkrade fartyget för att gå i land eller för att erhålla läkarvård för en sjuk eller skadad besättningsmedlem.

 

Täckningsgränser:

Högsta belopp som täcks:
- 100 000 000 euro för en olycka eller händelse, kombinerad enkelgräns.
- 250 000 euro för alla besättningsanspråk under amerikansk/kanadensisk jurisdiktion, en olycka eller händelse, kombinerad enkelgräns.

 

Självrisker:

- 500 euro för bagageanspråk för varje enskild resa.
- 1 500 euro för alla andra anspråk, per olycka eller händelse.
När en olycka ger upphov till anspråk av olika slag ska alla anspråk sammanlagt omfattas av den högsta självrisk som gäller för varje sådant anspråk.

 

Villkor för användning: (VIKTIGT)

Atylas P&I-försäkring är avsedd att täcka fartygets verksamhet mot alla skador som de kan orsaka, vilket inkluderar den professionella besättningens ansvar och deras agerande ombord. Men eftersom försäkringen ger oss möjlighet att inkludera samma täckning för deltagare och passagerare använder vi den möjligheten.
Det betyder inte att vem som helst kan göra anspråk på ersättning för problem som inträffat ombord. Försäkringen måste användas på ett ansvarsfullt sätt, och det är därför den innehåller en uppsättning självrisker (som förklaras ovan).

Genom att acceptera vår P&I-försäkring och inte teckna en egen försäkring för din tid ombord godkänner du följande villkor:

1. Om anspråket är orsakat av en olycka som orsakats av den person som orsakar anspråket, ska motsvarande självrisk betalas av denna person.
2. Om anspråket orsakas av en olycka som framkallats av Atylas professionella besättning (och som kaptenen antar), betalar Atyla Ship Foundation motsvarande självrisk.

VIKTIGT: Om du inte vill slippa dessa självrisker rekommenderar vi att du tecknar en egen reseförsäkring. Företaget TopSail Insurance erbjuder till exempel en Särskild politik för stora fartyg som kostar cirka 31 euro för en 7-14 dagars resa.

 

Referenser och hur man skapar ett krav:

Eftersom eventuella krav ska komma från den försäkrade (Atyla Ship Foundation) kan vi inte bifoga vårt försäkringsbevis eller hela försäkringsvillkoren här för att undvika direktkontakt från deltagare eller passagerare. Men försäkringsbolaget skickade oss denna offert som bevis på försäkringen:

"Det ovan beskrivna försäkringsskyddet tillhandahålls av 100% Lloyd's Underwriters, A+ rated (S&P), vars tillämpliga villkor gäller för tolkningen av det."

Om du någonsin behöver göra ett anspråk ska du göra det via vår besättning eller skriva ett e-postmeddelande till atyla@atyla.org så sätter vi dig i kontakt med vår mäklare för att förbereda anspråket.