metapiksel

Ubezpieczenie na pokładzie

Szczegóły pokrycia:

Ubezpieczenie to obejmuje każdą osobę pływającą na następującym statku jako załoga stała lub załoga tymczasowa (uczestnik), bez względu na to, czy posiada umowę o pracę, czy zaokrętowała się jako wolontariuszka, czy też zarezerwowała wycieczkę:

Nazwa statku Atyla
Oficjalny numer 13775
Numer żagla TSESP 746
Numer MMSI 224001900
GT/GRT 100
Flaga Hiszpania

Towarzystwo zwolni Ubezpieczonego z Odpowiedzialności Prawnej, kosztów i wydatków, które zostały poniesione w związku i wyłącznie w związku z Eksploatacją Ubezpieczonego Statku, wynikających ze Zdarzeń zaistniałych w Okresie Ubezpieczenia, w następujący sposób:

 

SEKCJA 1 – CHOROBA, USZKODZENIE I UTRATA ŻYCIA

Odpowiedzialność za odszkodowanie lub odszkodowanie za obrażenia, chorobę lub śmierć, jak również wynikające z tego wydatki szpitalne i medyczne, jeśli taka odpowiedzialność powstaje w czasie przebywania na pokładzie Ubezpieczonego Statku. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za koszty pogrzebu, w tym koszty przesłania do domu trumny lub prochów oraz rzeczy osobistych zmarłego członka Załogi.

 

SEKCJA 2 – REPATRIACJA

Zobowiązanie do pokrycia kosztów repatriacji poniesionych w czasie zaokrętowania jako członek załogi.

 

SEKCJA 3 – ZASTĘPCZE I BEZROBOCIE ZAŁOGI

Zobowiązanie do pokrycia niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wysłaniem zastępcy lub pozyskaniem lub zatrudnieniem, a następnie repatriacją zastępcy w celu zastąpienia członka załogi, który zmarł lub został pozostawiony w wyniku choroby, urazu, dezercji lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, jeżeli takich wydatków nie można racjonalnie uniknąć. Wynagrodzenie podlega zwrotowi jako część wspomnianych wydatków tylko wtedy, gdy jest wypłacane zastępcy zatrudnionemu za granicą w czasie oczekiwania lub w trakcie repatriacji. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszego podpunktu jest ograniczona wyłącznie do członka załogi wskazanego na liście załogi Ubezpieczonego statku w momencie zaistnienia wraku lub całkowitej szkody i do żadnej innej osoby.

 

SEKCJA 4 – MAJĄTKI OSOBISTE

Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy osobistych należących do członka Załogi na pokładzie Ubezpieczonego Statku podczas jego eksploatacji. Żadne płatności nie będą dokonywane za kradzież lub splądrowanie rzeczy osobistych Załogi i nie będzie można odzyskać gotówki, czeków, szlachetnych lub rzadkich metali lub kamieni, diamentów, dzieł sztuki, antyków, kosztowności lub przedmiotów o rzadkim lub szlachetnym charakterze.

 

SEKCJA 5 – KOSZTY PRZEJAZDU

Zobowiązanie do pokrycia kosztów opłat portowych, bunkrów, ubezpieczenia, zapasów, prowiantu i wynagrodzeń załogi, ale z wyłączeniem utraty zysku, wynajmu, frachtu lub innych poniesionych przez Ubezpieczonego w związku ze skierowaniem Ubezpieczonego Statku na ląd lub w celu uzyskania pomocy medycznej dla chorego lub rannego członka załogi.

 

Granice pokrycia:

Maksymalna kwota ubezpieczenia:
• 100 000 000 EUR na jeden wypadek lub zdarzenie, połączony pojedynczy limit.
• Podlimit 250 000 EUR w odniesieniu do wszelkich roszczeń załogi podlegających jurysdykcji USA/Kanady, dowolnego wypadku lub zdarzenia, łączny pojedynczy limit.

 

Odliczenia:

• 500 EUR w odniesieniu do reklamacji bagażu, za każdy rejs.
• 1500 EUR w odniesieniu do wszystkich innych roszczeń, każdego wypadku lub zdarzenia.
Jeżeli jeden wypadek powoduje roszczenia o innym charakterze, suma wszystkich roszczeń podlega najwyższemu udziałowi własnemu mającemu zastosowanie do każdego takiego roszczenia.

 

Warunki użytkowania: (WAŻNE)

P&I firmy Atyla ma na celu pokrycie operacji statku przed wszelkimi szkodami, które mogą one spowodować, w tym odpowiedzialnością profesjonalnej załogi i jej działań na pokładzie. Ponieważ jednak ubezpieczenie daje nam możliwość objęcia taką samą ochroną uczestników i pasażerów, korzystamy z tej możliwości.
Nie oznacza to, że każdy może zgłosić roszczenie z tytułu jakiegokolwiek problemu, który wystąpił na pokładzie. Z ubezpieczenia należy korzystać odpowiedzialnie, dlatego obejmuje ono zestaw udziałów własnych (jak wyjaśniono powyżej).

Akceptując nasze ubezpieczenie P&I i nie wynajmując własnego ubezpieczenia na czas na pokładzie, akceptujesz następujące warunki:

1. W przypadku, gdy roszczenie powstaje w wyniku wypadku spowodowanego przez osobę zgłaszającą roszczenie, odpowiedni udział własny zostanie opłacony przez tę osobę.
2. W przypadku, gdy roszczenie jest spowodowane wypadkiem sprowokowanym przez profesjonalną załogę Atyli (i przyjętym przez kapitana), Atyla Ship Foundation pokryje odpowiednią franszyzę.

WAŻNE: Jeśli nie chcesz podlegać odliczeniu, zalecamy wykupienie własnego ubezpieczenia podróżnego. Na przykład firma „TopSail Insurance” oferuje Specyficzna polityka dla żaglowców to kosztuje około 31 € za rejs trwający 7-14 dni.

 

Referencje i sposób generowania roszczenia:

Ponieważ wszelkie roszczenia powinny pochodzić od ubezpieczonego (Atyla Ship Foundation), w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ze strony jakiegokolwiek uczestnika lub pasażera nie możemy tutaj zamieścić naszego certyfikatu ubezpieczenia ani pełnej treści polisy. Ale firma ubezpieczeniowa przesłała nam tę ofertę jako dowód ubezpieczenia:

„Wyżej opisana ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniana przez 100% Lloyd's Underwriters, z oceną A+ (S&P), której obowiązujące Warunki mają pierwszeństwo w zakresie jej interpretacji.”

Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał wygenerować roszczenie, zrób to za pośrednictwem naszej ekipy lub napisz e-mail na adres atyla@atyla.org, a my skontaktujemy Cię z naszym brokerem w celu przygotowania roszczenia.