metapixel

Verzekering aan boord

Details van de dekking:

Deze verzekering dekt iedereen die als vaste bemanning of tijdelijke bemanning (deelnemer) op het volgende schip vaart, ongeacht of hij een arbeidscontract heeft, als vrijwilliger aan boord gaat, of een reis heeft geboekt:

Naam van het vaartuig Atyla
Officieel Nummer 13775
Zeilnummer TS ESP 746
MMSI Nummer 224001900
GT/GRT 100
Vlag Spanje

De Verzekeringsmaatschappij zal de Verzekerde schadeloosstellen voor de Wettelijke Aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, die worden opgelopen met betrekking tot en uitsluitend in verband met de exploitatie van het Verzekerde Vaartuig, voortvloeiend uit Gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de Verzekeringsperiode, als volgt:

 

DEEL 1 - ZIEKTE, VERWONDINGEN EN VERLIES VAN LEVEN

Aansprakelijkheid voor het betalen van schadevergoeding of compensatie voor letsel, ziekte of overlijden, alsmede de daaruit voortvloeiende ziekenhuis- en medische kosten wanneer deze aansprakelijkheid ontstaat gedurende de tijd dat men zich aan boord van het Verzekerde Vaartuig bevond. De dekking strekt zich uit tot de aansprakelijkheid van de Verzekerde voor begrafeniskosten, met inbegrip van kosten voor het thuisbezorgen van de kist of de as, en persoonlijke bezittingen van een overleden bemanningslid.

 

DEEL 2 - REPATRIËRING

Aansprakelijkheid voor het betalen van repatriëringkosten gemaakt tijdens de inscheping als lid van de bemanning.

 

SECTIE 3 - PLAATSVERVANGERS EN WERKLOOSHEID VAN DE BEMANNING

Aansprakelijkheid voor de betaling van kosten die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het zenden van een vervanger of uit het aantrekken of in dienst nemen en vervolgens repatriëren van een vervanger ter vervanging van een lid van de bemanning dat is overleden of achtergebleven ten gevolge van ziekte, verwonding, desertie of enige andere oorzaak, indien deze kosten redelijkerwijs niet vermeden hadden kunnen worden. Het loon kan slechts als een deel van deze kosten worden teruggevorderd, wanneer het verschuldigd is aan een vervanger die in afwachting van of tijdens de repatriëring in het buitenland is tewerkgesteld. De dekking onder deze onderafdeling is uitsluitend beperkt tot een bemanningslid dat op het moment van de schipbreuk of het totaal verlies in de bemanningslijst van het verzekerde vaartuig voorkomt en tot geen enkele andere persoon.

 

DEEL 4 - PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

Aansprakelijkheid voor het verlies van of schade aan persoonlijke bezittingen van een bemanningslid aan boord van het verzekerde vaartuig tijdens de exploitatie ervan. Diefstal of diefstal van persoonlijke bezittingen van bemanningsleden wordt niet vergoed en contant geld, cheques, edele of zeldzame metalen of stenen, diamanten, kunstwerken, antiquiteiten, kostbaarheden of voorwerpen van zeldzame of kostbare aard worden niet teruggevorderd.

 

AFDELING 5 - OMLEIDINGSKOSTEN

Aansprakelijkheid voor het betalen van de kosten van havengelden, bunkers, verzekering, voorraden, proviand en de lonen van de bemanning, maar met uitsluiting van winstderving, huur, vracht of anderszins door de Verzekerde opgelopen kosten om het Verzekerde Vaartuig aan land te brengen of medische verzorging te verkrijgen voor een ziek of gewond bemanningslid.

 

Grenzen van de dekking:

Maximum gedekt bedrag:
- EUR 100.000.000 per ongeval of voorval, gecombineerde enkele limiet.
- EUR 250.000 sublimiet met betrekking tot bemanningsclaims onder Amerikaans/Canadese jurisdictie, per ongeval of voorval, gecombineerde enkele limiet.

 

Eigen risico's:

- 500 euro voor bagageclaims, elke reis opnieuw.
- 1.500 euro voor alle andere schadegevallen, per ongeval of voorval.
Wanneer één ongeval aanleiding geeft tot vorderingen van verschillende aard, wordt de som van alle vorderingen onderworpen aan het hoogste eigen risico dat op elke vordering van toepassing is.

 

Voorwaarden voor gebruik: (BELANGRIJK)

Atyla's P&I is bedoeld om de activiteiten van het schip te dekken tegen alle schade die zij zouden kunnen veroorzaken, dit omvat ook de verantwoordelijkheid van de professionele bemanning en hun acties aan boord. Maar omdat de verzekering ons de mogelijkheid biedt dezelfde dekking te bieden voor deelnemers en passagiers, maken we van die gelegenheid gebruik.
Dit betekent niet dat iedereen een claim kan indienen voor elk probleem dat zich aan boord heeft voorgedaan. De verzekering moet op verantwoorde wijze worden gebruikt, en daarom omvat zij een aantal aftrekposten (zoals hierboven uitgelegd).

Door de dekking van onze P&I te aanvaarden, en niet uw eigen verzekering te nemen voor uw tijd aan boord, aanvaardt u de volgende voorwaarden:

1. Indien het schadegeval het gevolg is van een ongeval, veroorzaakt door de veroorzaker van het schadegeval, zal het overeenkomstige eigen risico door deze veroorzaker worden betaald.
2. Indien het schadegeval het gevolg is van een ongeval dat door de professionele bemanning van Atyla (en verondersteld door de kapitein) is veroorzaakt, zal Atyla Ship Foundation het overeenkomstige eigen risico betalen.

BELANGRIJK: Als u niet onderhevig wilt zijn aan deze aftrekposten, raden wij u aan uw eigen reisverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld, de firma "TopSail Insurance" biedt een Specifiek beleid voor grote schepen die ongeveer 31€ kost voor een reis van 7-14 dagen.

 

Referenties en hoe een claim te genereren:

Aangezien eventuele claims van de verzekerde (Stichting Atyla Ship) moeten komen, kunnen we, om direct contact van een deelnemer of passagier te vermijden, hier niet ons verzekeringscertificaat of de volledige polisformulering opnemen. Maar de verzekeringsmaatschappij stuurde ons deze offerte als bewijs van verzekering:

"De hierboven beschreven Verzekeringsdekking wordt verleend door 100% Lloyd's Underwriters, met een A+ rating (S&P), waarvan de toepasselijke Algemene Voorwaarden prevaleren met betrekking tot de interpretatie ervan."

Als u ooit een claim moet indienen, moet u dat doen via onze bemanning of door een e-mail te sturen naar atyla@atyla.org en wij zullen u in contact brengen met onze makelaar om de claim voor te bereiden.